تبلیغات
گذر عمر - برنامه کلاسی اطلاعات تماس و رزومه در سامانه اساتید دانشگاه بیرجند


مشاوره، رفع اشکال و تعیین وقت از طریق ایمیل a.khamesan[at]gmail.com


برنامه‌ی کلاسی‌ نیم‌سال اول سال تحصیلی 96-1395


 8 تا 10
10 تا 12
 12 تا 14
 14 تا 16
16 تا 18
18 تا 20
شنبه
روش تحقیق کارشناسی روان‌شناسی 94 کلاس 101
متون تخصصی 2  کارشناسی روان‌شناسی  94  کلاس 101مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی

روش تحقیق کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی  95 کلاس 108 
 یکشنبه کاربرد آمار در برنامه‌ریزی درسی دکتری 95 اتاق کنفرانس
جلسه‌ی گروه  +  مشاوره و رفع اشکال
مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبل  روش تحقیق کارشناسی‌  ارشد روان‌شناسی تربیتی 95 (متغیر) اتاق کنفرانس


 دوشنبهسمینار  در مسائل روان‌شناسی 92 کلاس 102

مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی  متون تخصصی کارشناسی مشاوره 94  (ثابت) کلاس 102
متون تخصصی کارشناسی مشاوره 94  (متغیر) کلاس 102
 سه شنبه


مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی    
 چهارشنبه

مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی    
 پنجشنبه

 جمعه


برنامه‌ی کلاسی‌ نیم‌سال دوم سال تحصیلی 96-1395


 8 تا 10
10 تا 12
 12 تا 14
 14 تا 16
16 تا 18
18 تا 20
شنبه
روان‌شناسی تربیتی کارشناسی‌ارشد 95 روان‌شناسی تربیتینظریه‌های یادگیری دکتری برنامه‌ریزی درسی 95
مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی یکشنبهمتون تخصصی 1 کارشناسی روان‌شناسی 95جلسه‌ی گروه  +  مشاوره و رفع اشکال
پروژه‌ کارشناسی روانشناسی 93 دوشنبه
روش تحقیق کارشناسی مشاوره 94 پروژه‌ کارشناسی مشاوره 93
 

 سه شنبه


مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی    
 چهارشنبه

مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی    
 پنجشنبه

 جمعه
گذر عمر

حرفهای ما هنوز ناتمام،‌ تانگاه می كنی وقت رفتن است.... قیصر امین پور