تبلیغات
گذر عمر - برنامه کلاسی اطلاعات تماس و رزومه در سامانه اساتید دانشگاه بیرجند


مشاوره، رفع اشکال و تعیین وقت از طریق ایمیل a.khamesan[at]gmail.com


برنامه‌ی کلاسی‌ نیم‌سال اول سال تحصیلی 97-1396


 8 تا 10
10 تا 12
 12 تا 14
 14 تا 16
16 تا 18
18 تا 20
شنبه
روش تحقیق کارشناسی روان‌شناسی 95 کلاس 101
سمینار  در مسائل روان‌شناسی  کلاس 102مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی


 
 یکشنبهمتون تخصصی 2  کارشناسی روان‌شناسی  94  کلاس 102جلسه‌ی گروه  +  مشاوره و رفع اشکال
روش تحقیق کارشناسی 95 (عملی) کلاس 108


 دوشنبه

مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی  

 سه شنبه


مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی    
 چهارشنبه

مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی    
 پنجشنبه

 جمعه


برنامه‌ی کلاسی‌ نیم‌سال دوم سال تحصیلی 97-1396


 8 تا 10
10 تا 12
 12 تا 14
 14 تا 16
16 تا 18
18 تا 20
شنبه


پروژه‌ کارشناسی روانشناسی 94


 یکشنبهمتون تخصصی 1 کارشناسی روان‌شناسی 96جلسه‌ی گروه  +  مشاوره و رفع اشکال
روان‌شناسی تجربی نظری دوشنبه

مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی  

 سه شنبه


مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی    
 چهارشنبه

مشاوره و رفع اشکال با تعیین وقت قبلی    
 پنجشنبه

 جمعه
گذر عمر

حرفهای ما هنوز ناتمام،‌ تانگاه می كنی وقت رفتن است.... قیصر امین پور